Nr konta bankowego

Parafii Trójcy Świętej w Gończycach:

76  9217  0001  0010  4173  2000  0010

Bank Spółdzielczy w Łaskarzewie

- Bóg zapłać za ofiary składane za pośrednictwem konta parafialnego!

 

Msza święte:

- w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

- w dni powszednie: 7.00, 17.00

Szczęść Boże!

MSZE ŚWIĘTE:

w niedzielę:

7.30, 9.30, 11.30, 14.00

w dzień powszedni:

7.00, 19.00

 

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:

w trakcie każdej Mszy św.

i nabożeństw

 

Matka Boża Szkaplerzna w Gończycach

Katechezy dla Rodziców i Chrzestnych przed udzieleniem dziecku Sakramentu Chrztu Świętego odbywają się w każdy wtorek po wieczorowej Mszy św. 

 

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5)

„Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca”(Rz 6,3-4)

 

Od Chrztu Świętego zaczyna się zjednoczenie człowieka z Bogiem w Kościele. W momencie Chrztu św. człowiek rodzi się na nowo, dla Boga.

Możemy mówić o 4 skutkach sakramentu chrztu świętego:

 1. Uwolnienie od grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów indywidualnych,
 2. Synostwo Boże, 3. Wszczepienie w Jezusa Chrystusa,
 3. Wszczepienie w Kościół święty
 4. Udział w posłannictwie Chrystusa i Kościoła (KKK 1213)

 

Główny obrzęd sakramentu Chrztu to trzykrotne zanurzenie dziecka (lub kandydata) w wodzie bądź trzykrotne polanie mu głowy wodą, i równoczesne wypowiedzenie słów: „(Imię)… Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Sam moment chrztu poprzedza wyrzeczenie zła oraz wyznanie wiary. Dalej mają miejsce obrzędy wyjaśniające:

 • namaszczenie dziecka olejem krzyżma na szczycie głowy – jest wyrazem związku z Chrystusem kapłanem i królem. Wówczas celebarans wypowiada słowa „Bóg wszechmogący, Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który was uwolnił od grzechu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza was krzyżmem zbawienia, abyście włączeni do ludu Bożego, wytrwali w jedności z Chrystusem, Kapłanem, Prorokiem i Królem na życie wieczne”.
 • wręczenie białej szaty – symbol przyobleczenia w Chrystusa oraz wezwanie do stawania się bardziej na wzór Chrystusa.
 • wręczenie świecy – symbol oświecenia. Świecę zapala się od płomienia paschału, który poza okresem wielkanocnym zawsze stoi obok chrzcielnicy. Ten fakt nawiązuje do symboliki światła liturgii Wigilii Paschalnej, kiedy to ciemności otaczającego świata zostają skutecznie rozproszone światłem Chrystusa Zmartwychwstałego. Szafarz podczas wręczania zapalonej świecy wyraźnie stwierdza: „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości(…)”. Zatem dalsze życie ma być egzystencją dziecka światłości. Odtąd każdy ochrzczony człowiek ma wyznaczone zadanie przez samego Jezusa „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

 

Podstawowe informacje

 

Przed planowanym Chrztem dziecka, ojciec lub matka zgłasza się w kancelarii parafialnej, celem odebrania specjalnego formularza, na podstawie którego po Chrzcie św. dziecko zostanie wpisane do ksiąg metrykalnych. Rodzice i Rodzice Chrzestni dziecka przygotowują się religijnie na uroczystość Chrztu św. dziecka:

 • uczestniczą w czterech katechezach chrzcielnych, która wygłaszana jest w naszej parafii w każdy wtorek po wieczorowej Mszy św. (w okresie letnim godz. 18.00, w okresie jesiennym godz. 17.00).
 • w dniu Chrztu św. przyjmują Komunię św. (chyba, że nie mogą, np. żyjąc w związku niesakramentalnym). Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni. Gdyby Chrzest Święty miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować proboszcza.
 • Proszę i zachęcam o wybieranie imion Świętych i Błogosławionych. W ten sposób zapraszamy tych Świętych do opieki nad naszym dzieckiem i powierzamy przez ich wstawiennictwo Bogu.
 • Sakramentu Chrztu św. udzielamy jest w naszej Parafii w 2 i 4 niedzielę miesiąca (oprócz niedziel, w które przypada odpust parafialny) czasie Mszy św. o godz. 11.30.

 

Potrzebne dokumenty do spisania aktu Chrztu

 

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicu bądź rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, ile mają lat, adres zamieszkania nie zameldowania),
 • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.

 

Rodzice Chrzestni

 

Do funkcji chrzestnego dopuszczana jest osoba spełniająca następujące warunki:

 1. jest wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. jest wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Podsumowując, chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący. Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku niesakramentalnym. Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swego proboszcza, iż są zdatni do pełnienia tej funkcji. W swojej parafii zamieszkania chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Rodzice chrzestni w tym dniu przyjmują Komunię Świętą. Niespełnienie choćby jednego z tych warunków staje na przeszkodzie do dopuszczenia danej osoby do godności chrzestnego.

 

Chrztu świętego nie można traktować jako rodzinnej tradycji czy zabobonnej praktyki.

PARAFIA TRÓJCY ŚWIĘTEJ W GOŃCZYCACH

Gończyce 57A

08-460 Sobolew

tel: 25 6833415kancelaria@parafia-gonczyce.pl

Copyright 2018 Parafia Trójcy Świętej w Gończycach. Wszelkie prawa zastrzeżone.